رخشانه / بخش 1نیروهای تجسم انگشتانه ها را فراخوان
برق نفوذ فیروزه های آبی چشم زخم
ای توانای تارهای صوتی منخرین آدمی
سربازان پارسی اینچنین زنده اند
سینه هایت کتاب گشاده من
به خلق که هیچ نمی داند بگو
حلق من از راهها و منهاجهای سوخته سرخ آمد.............

*****
جاشوان دریا و وایکینگها
با این پرچم به دریا و آسمان می زنند.
ای فرود آمده
آب چرخاچرخ فقره درختان
فرق میان مذکر ومونث
به یک کلمه از این حلق خونسار
پرسپولیس تو ای پارسای موبدان
همین خواهد شد که می بینی

*****
بر ایوان پاسارگاد
چشم به صدای پایت ساغر می زنم
بیا
بی دستار . بی ندیمه . کتابم را بیاور
بر اسپ آخرین ستون.

این ملک از آن تو
چهل ستونی که از من در آتشگاه گذشت.
این گردان که از من فرمان می برد
و آن شاهنشاه که در هوای تو بیدار است................

*****

غمزه شکر ؛ علایم جاده ابریشم
آوای نی و تنبور خالتوران بارگاه
خاصیت تیغ شمشیر من
قلمداران و شاعران و حکماء
از فرط ابروان تو ای بران
چنان در خویش فرو می روند
که همسایگان به ماه می روند
و ما در ایران
به هزاران سفینه در پی ابروان تو
هی شاه بیت شاعران شیراز..................
بعد از چشمهای تو این شعر زاده شد
قبل از چشمهای تو مرده بود .

/ 1 نظر / 15 بازدید
dya

شعر هاتون خيلی قشنگ هستند ....... خيلييييييی......... موفق باشيد